За нас

Предложен текст: Адресът на нашия сайт: https://tuia.online.

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви (също наричан „хеш“), може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде одобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Файлове

Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Бисквитки

Предложен текст: Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

С кого споделяме данните ви

Ако заявите смяна на паролата, вашият IP адрес ще бъде включен в имейла за извършване на смяната.

Колко дълго държим личните ви данни

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни

Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Къде се изпращат данните ви

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

Политика за защита на личните данни

Декларация за съгласие и информираност относно обработването на лични данни

 • Моля, след като прочетете внимателно предоставената по-долу информация, да решите дали да предоставите Вашето доброволно, информирано и изричното съгласие ХОУМПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД да обработва личните Ви данни.
 • За попълване на контактната форма, създаване на регистрация или онлайн покупка от online и tuia.store на ХОУМПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е необходимо да предоставите Ваши лични данни.

Раздел I Дефиниции

 • „Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 • „Обработване на лични данни“: всяко действие или съвкупност от действия, които Дружеството извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (така напр. събиране, записване, организиране, групиране, съхраняване, адаптиране, актуализиране или коригиране, изменение, възстановяване, консултиране употреба, разкриване чрез предаване или предоставяне, разпространяване, комбиниране, блокиране, заличаване, унищожаване и др.).

Раздел II Администратор на лични данни

 • ХОУМПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД (наричано по-долу „ХОУМПЛАСТ“ или „Дружеството“), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204740644, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Майстор Алекси Рилец 43Б, сграда Б, е администратор на лични данни.

Раздел III Основание и цели за събиране, обработване и съхранение на личните ви данни

 • Хоумпласт събира и обработва следните лични данни при попълване на контактна форма на интернет страници tuia.online и store
  • Име и фамилия;
  • Електронна поща;
  • Банкова сметка;
  • Адрес;
  • Телефонен номер;
  • Данни от „бисквитки“, предпочитания, онлайн-поведение, местоположение: Задължителни (есенциални) бисквитки, Бисквитки за ефективност и функционалност, Рекламни бисквитки;
 • Хоумпласт събира тези Ваши лични данни с цел:
  • Идентификация автора на съобщението;
  • Провеждане на пълноценна кореспонденция и адресиране на отговор до автора на съобщението;
  • Приемане и обработване на поръчки за покупка или доставка на стоки и услуги, сключване на договори за продажби и доставки на стоки и/или услуги;
  • Издаване на фактури и управление на плащанията, счетоводни цели;
  • Информиране на потребители и клиенти за предстоящи промоции, рекламни и маркетингови кампании, томболи, игри и т. н. Дружеството събира, обработва и съхранява лични данни на физическите лица, които желаят да се свържат с Дружеството посредством формата за контакт на интернет страницата на Администратора на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от Регламента, а именно: „субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели“;
 • Личните данни, събирани в регистъра се събират от лицето при получаване на електронно съобщение от същото и само след предоставяне на доброволно и информирано съгласие от страна на лицето.

Раздел IV Принципи при събиране и обработка на личните ви данни

 • При обработка на личните Ви данни Дружеството спазва следните принципи:
  • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • Ограничаване целите на обработването;
  • Съостносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни;
  • Точност и актуалност на данните;
  • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
  • Цялостност и поверителност на обрабоването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

Раздел V Предаване на личните данни на трети страни

 • Събраните лични данни могат да се предават на трети лица само с изричното съгласие на субектите на лични данни и при спазване на останалите условия, предвидени в действащото българско законодателство.

Раздел VI Срок на съхранение

 • Личните данни на физическите лица събрани и обработвани във връзка с получените от тях електронни съобщения през интернет страницата на Дружеството се съхраняват до постигане на целите, за които са събрани или до оттегляне на съгласието за предоставяне на личните данни – което от двете обстоятелства настъпи по-рано.

Раздел VII Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Във всеки момент, докато обработваме Вашите лични данни, Вие като субект на данните, имате следните права:

 • Право на достъп – Имате право да знаете какви Ваши лични данни се обработват от Дружеството. Администраторът Ви предоставя, при поискване, безплатно копие от обработваните лични данни, свързани с Вас. Когато подавате искане с електронни средства, Администраторът предоставя информацията в широко използвана електронна форма.
 • Право на коригиране – Имате право да поискате коригиране на данните Ви, съхранявани от Администратора, ако същите са неточни или непълни.
 • Право на възражение – По отношение на данните, които се обработват на основание „легитимен интерес“, имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да направите възражение срещу обработването. В случай на постъпване на такова възражение Администраторът е длъжен да прекрати обработването на личните Ви данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или в случай, че данните се обработват за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Право на изтриване („право да бъдете забравени“) – Имате възможност да поискате заличаване на личните Ви данни в следните случаи:
  • ако личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани;
  • ако субектът на данни упражни правото си на възражение и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
  • ако обработването е било незаконосъобразно;
  • ако съществува нормативно задължение на администратора за изтриване на данните;
 • Правото на изтриване обаче не се прилага в случаите, когато данните се обработват:
  • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
  • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Право на ограничаване на обработката – При определени обстоятелства можете да поискате Администраторът да ограничи (спре) обработването на Вашите данни. Такива случаи са необходимостта от проверка на точността на данните, на основанието за обработването или на законосъобразността на обработването им.
  • Правата по т. 1 – 5 може да реализирате като отправите искане/възражение до Дружеството на следния e-mail: info@tuia.online Искането/възражението следва да съдържа изявление относно обстоятелството кое Ваше право искате да упражните и следва да Ви идентифицира като субект на данните.
 • Право на жалба – В случай че считате, че данните Ви се обработват незаконосъобразно от администратора, имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорният орган, отговарящ за прилагането на Регламент на ЕС 2016/679 и Закона за защита на личните данни:
  • Наименование: Комисия за защита на личните данни;
  • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;
  • Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;
  • Телефон: 02 / 915 3 518;
  • Интернет страница: cpdp.bg
  • Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Раздел VIII Мерки за информационна сигурност и защита на личните данни

 • Дружеството е предприело съответни технически и организационни мерки за защита на личните данни, като например – защита от вируси, копия за възстановяване за срока, определяне на регистрите, които ще се поддържат на електронен носител, регламентиране на достъпа до регистрите, определяне на срокове за съхранение и процедури за унищожаване на лични данни.

Раздел IX Уведомяване при промени в настоящата политика

 • Администраторът си запазва правото да прави изменения и допълнения в настоящата Политика. При извършване на промени в Политиката за защита на личните данни, те ще бъдат своевременно отразявани в нея и предоставяне на разположение на всички заинтересовани лица на официалните уебсайтове online и tuia.store